top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN KABOON
versie van 15 mei 2021

Jaru Invest bv, handelend onder de naam Kaboon
Kempenlaan 57, 2300 Turnhout
BTW BE0841 480 047 

 

U kan ons bereiken via info@kaboon.be.

1. Toepasselijkheid
 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op een bestelling via de website www.kaboon.be (verkoper), te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant / de koper" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via verkoper goederen bestelt en/of koopt.
 

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
 

2.1 De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen verkoper en de klant wanneer de verkoper een orderbevestiging heeft verstuurd naar de klant.

2.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van verkoper ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3 Wanneer de klant een bestelling plaats, verklaard deze zicht akkoord met de verkoopsvoorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

2.4 De klant verklaart ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk voor zijn aankoopdaad

 


3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De verzendkosten worden tijdens de bestelprocedure aangegeven. Of u kiest voor de optie ophalen in de showroom wat gratis is. U kan de bestelling tijdens de reguliere openingsuren komen afhalen.

3.2 De bestelling kan geleverd / afgehaald worden zodra u een bevestigingsmail hierover heeft gekregen. De bestelling zal pas geleverd worden wanneer het te betalen bedrag voldaan is.

3.3 Indien de bestelling verzonden moet worden per koerierdienst zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

3.4 De opgegeven leveringstermijnen wordt door de verkoper steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

3.5 Foutief doorgegeven leveringsadressen / gegevens zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

3.6 De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons binnen de 24u op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug. Meer informatie hieromtrent vindt u bij artikel 9 van onze voorwaarden.


4. Prijzen en productinformatie

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief 6% of 21% BTW, exclusief verzendkosten en zijn derhalve voor rekening van de klant.

4.2 Voor een bestelling gelden altijd de prijs en actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van producten en productinformatie te wijzigen en corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

4.3 De aangeduide prijzen / aanbiedingen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst blijft voor deze transactie de prijs die van toepassing was op moment van bestelling. Voor eventuele nabestellingen kan dus een andere prijs van toepassing zijn.

4.4 Informatie over artikelen (bv. afmetingen, tekeningen, kleuren) strekken slechts ter indicatie. Houd rekening met mogelijke kleurafwijkingen. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van de verkoper.

 


5. Betaling

5.1 Betaling dient plaats te vinden binnen de 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op verkoper te verrekenen met de door verkoper in rekening gebrachte bedragen. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bankrekening. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade.

5.2 Verkoper is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan verkoper verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.3 Wanneer schriftelijk wordt overeengekomen dat betaling na ontvangst van goederen (bv. om dringende redenen) geschiedt, moet de facturatie binnen de 8 dagen worden voldaan op een door verkoper aangewezen bankrekening. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlinteresten van 12% per jaar, te rekenen vanaf de dag van eisbaarheid. Bovendien zal elke op de vervaldag niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met 10% als schadebeding, met een minimum van 125 euro.

5.4 Elke factuur betreffende de facturatie dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur.


6. Garantie

6.1 Indien door verkoper aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal verkoper de te leveren producten -naar de keuze van verkoper- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien verkoper de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan verkoper.

6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van verkoper vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van verkoper wijzigingen in de door verkoper geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

 


7. Klachten

7.1 Eventuele klachten over een door verkoper geleverd product, dienen terstond door de klant aan verkoper schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 24 uur na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant verkoper, binnen 8 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is verkoper niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door verkoper van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door verkoper zijn gecrediteerd.

7.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

 


8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De (geleverde) artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling van de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen, de exclusieve eigendom van verkoper.

8.2 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

8.3 Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

 


9. Herroepingsrecht en retourneren

9.1 Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

9.2 Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, m.u.v. gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen, artikelen waarvan de verpakking geopend of beschadigd werd waardoor deze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht, alle voedingsmiddelen (suikerbonen, snoep, …), producten die op maat / bestelling werden aangemaakt, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag van levering. Als referentiedatum telt de datum van levering door koerierdienst.

9.3 De klant zal de verkoper hiervan binnen de veertien dagen schriftelijk van in kennis stellen via email: info@kaboon.be en in samenspraak de artikelen retourneren. Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Enkel verkoper beoordeelt of voldaan wordt aan de voorwaarden tot terugname en beslist over terugbetaling.

9.4 De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat e artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper.

9.5 Retourzendingen gebeuren op risico en kosten van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd! Enkel en alleen wanneer volledig voldaan wordt aan de voorwaarden in dit artikel, zullen de goederen teruggenomen worden door verkoper.

9.6 Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven worden terugbetaald op de rekening waarmee klant de betaling heeft voldaan. Verzendkosten zijn ten laste van de koper.

 


10. Overmacht

10.1 Verkoper is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van verkoper zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij verkoper als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van verkoper of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van verkoper. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Indien verkoper bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 


11. Aansprakelijkheid drukwerk, copyright, beeldgebruik

11.1 Op al het drukwerk van Kaboon, ontwerpen, foto’s en teksten geldt copyright. Deze mogen niet zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van verkoper, in eender welke vorm, digitaal of gedrukt worden gebruikt. De vervaardiger en/of gebruiker wordt in sanctie gesteld wegens overtreding van dit verbod en een niet voor vermindering vatbare boete van € 1.000 per overtreding opgelegd.

11.2 Wanneer door de klant bestanden aangeleverd worden voor het bedrukken van artikelen met een eigen ontwerp, dan verklaart de klant het recht te hebben dit ontwerp te mogen gebruiken, hetzij door zelf eigenaar te zijn van het ontwerp, hetzij door de toestemming gekregen te hebben van de eigenaar. Kaboon kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor copyrightclaims met betrekking tot ontwerpen door de klant aangeleverd.

11.3 De klant kan ervoor kiezen om een bestaande kaart aan te laten passen of een kaart op maat te laten maken. Hiervoor vragen we steeds € 50 incl. btw dat je vooraf dient te betalen. Beslis je daarna om met ons verder te gaan, trekken we deze kost af van het totaalbedrag van je bestelling en worden er geen ontwerpkosten in rekening gebracht. Terugbetaling is niet mogelijk wanneer je beslist om je bestelling te annuleren of wanneer je niet met ons wenst verder te gaan.

11.4 De klant dient de digitale drukproef of voorbeeldkaartje goed na te lezen op spellingsfouten en dergelijke. Na een laatste definitieve versie van de kaart is de klant zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Wij zijn na het akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje. Indien gegevens aangepast / gewijzigd dienen te worden, moet dit schriftelijk meegedeeld worden via info@kaboon.be. Enkel bij bevestiging van de aanpassing, kan u er zeker van zijn dat de gegevens aangepast werden, een nieuwe versie wordt per digitale drukproef verzonden. De uiteindelijke naam, geboortedatum, lengte, gewicht, uur of andere gegevens die nog aangevuld dienen te worden, moeten per sms of email aangeleverd zodat er geen verwarring kan ontstaan.

11.5 Bij fouten in het uiteindelijke drukwerk gemaakt (na laatste drukproef / voorbeeldkaart) door verkoper en deze gegevens correct worden doorgegeven door de klant wordt dit zo spoedig mogelijk rechtgezet op kosten van verkoper. Wanneer de gegevens foutief werden doorgegeven door de klant, zal de klant de kosten van een eventuele herdruk zelf dragen.

11.6 Drukwerk kan wat kleur betreft afwijken van de voorbeelden die te zien zijn op een computerscherm, tablet, gsm. Dit komt omdat drukkleuren moeilijk te reproduceren zijn op een beeldscherm. Elk beeldscherm heeft andere instellingen, een kleurafwijking is dus niet te vermijden. Ook kunnen er kleurverschillen zijn in het drukwerk van geboortekaartjes, doopsuikerdrukwerk en stickers, omdat vaak op verschillend papier wordt gedrukt. Door het digitaal drukproces is een kleine kleurnuance mogelijk. De koper kan geen schadeclaim stellen worden voor kleurverschillen.

 


12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zijn uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout.

 


13. Wijziging voorwaarden

13.1 Kaboon kan deze voorwaarden ten alle tijden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

bottom of page